MVO groeikeurmerk

image015

“MVO – maatschappelijk verantwoord ondernemen”
De onderdelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn: profit, planet en people.
Het gaat om een combinatie van aandachtsgebieden. Èn de onderneming èn het milieu èn de mensen.

image016

Het MVO Groeikeurmerk is speciaal ontwikkeld om het MKB optimaal te ondersteunen bij het bereiken van een groeiscenario waarbij nadrukkelijk aandacht is voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast ondersteunt het MVO Groeikeurmerk organisaties om op efficiënte wijze de ISO9001 norm te implementeren. Onze methode is erop gericht dat ook de nieuwe eisen, die vanaf 2015 gelden, nu geïmplementeerd worden, zodat u klaar bent voor de toekomst.
De methode is voor de MVO aspecten gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn.
Het MVO Groeikeurmerk bestaat uit vier fasen.

Fase 1 is gericht op, wat wil ik als organisatie bereiken. In deze fase worden missie, visie, strategische doelen en de toe te passen strategie uitgewerkt. Er wordt bepaald welke MVO doelen in het jaarplan worden opgenomen. Als afsluiting wordt een analyse uitgevoerd om te bepalen wat uw kansen en sterke punten zijn en wordt geanalyseerd met welke bedreigingen en zwakke punten uw organisatie geconfronteerd wordt. Er wordt een voorstel gemaakt hoe met deze kansen, sterke punten, bedreigingen en zwakke punten om te gaan.

Fase 2 is gericht op hoe wil ik dit als organisatie bereiken. De kern van het primair proces wordt ingericht. Tevens wordt de samenhang met de overige deelprocessen en de management- en ondersteuningsprocessen in beeld gebracht. De processen worden voorzien van meetbare kengetallen.

Fase 3 is gericht op waarmee wil ik dit als organisatie bereiken. De bedrijfsprocessen worden gekoppeld aan mensen, middelen en methoden. Noodzakelijke competenties en bedrijfsmiddelen worden beschreven en verbeterplannen om het optimale resultaat te behalen, worden opgesteld.

Fase 4 is gericht op de uitvoering. Controlemechanismen worden ontwikkeld. De resultaten worden gebruikt om op ieder gewenst niveau bij te sturen waardoor het mechanisme van continu verbeteren ontstaat.

Nadat de vier fasen met goed gevolg zijn doorlopen, kan een audit plaats vinden en mag de organisatie het logo, wat bij het MVO Groeikeurmerk hoort, voeren. Jaarlijks vindt een interne audit plaats waarbij de MVO doelstellingen geëvalueerd en bijgesteld worden. Elke twee jaar vindt een externe audit plaats.